Popmundo Hakkında Herşey
 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Anne/Çömez Turu

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 40
Yaş : 33
Nerden : Bakkaldan..
Popmundo Oynuyormusun? : Yok Oynamıyorum :D
Oyundaki Adın? (yoksa atın) : Sarp Yalvaç-Stuart Poisson
Ruh Hali :
Takımlar :
Rep Gücü : 231
Kayıt tarihi : 11/01/09

MesajKonu: Anne/Çömez Turu   Paz Ocak 11, 2009 8:30 pm

Bir sanat oluþumu yarat veya dahil olan bir oluþuma katýl.

Bildiðimiz gibi Popomundo müzik kariyerini esas alan bir oyun. Dolayýsýyla annenizin istekleri arasýnda da bir sanatçý oluþturmak veya gruba katýlmak var. Bu görevi aþmak için üstteki Kariyer sayfasýna týklamanýz, yapacaðýnýz müzik türünü ve sanatçý adýnýzý belirlemeniz yeterli olacaktýr.

En yakýndaki parka git.

Bu görevi tamamlamak için öncelikle Þehir sayfasýna gelmelisiniz. Bu sayfada, sað tarafta karþýnýza seçenekler çýkacak. Örneðin; Þehir Hizmetleri, Barlar, Stüdyolar. Burada 5. sýrada bulunan yeþil alanlara týklayýnýz. Týkladýðýnýzda karþýnýza park isimleri ve kýrsal alan ismi çýkacaktýr. Burada çýkan park isimlerinden birine týklayýn ve sað menüdeki “Karakterini bu mekâna götür” e týklayýn. Bu görevinizi de tamamlamýþ oldunuz.

IT’S POP’u oku.

IT’S POP Popomundo’nun haftalýk dergisidir; her Çarþamba günü çýkar. Annenizin bu isteðini de yerine getirmeniz için iki yöntem var. Daha kolay yoldan ulaþabilmek istiyorsanýz þehir sayfasýnýn alt kýsmýnda büyük IT’S POP yazýsýna týklamanýz ve haberler arasýnda bir gezinti yapmanýz yeterli olacaktýr. Diðer yolsa Camia sayfasýna gidip, sað tarafta bulunan “Halk Seçenekleri” kýsmýndan ikinci sýrada yer alan “IT’S POP Dergisi”ne týklarsanýz görevinizi tamamlamýþ olursunuz.

Bir iþe gir.
Az önce annenizin bakmanýzý istediði IT’S POP dergisi sayfasýna girin ve yukarýdan “Ýþ ilanlarý”na týklayýn. Önünüze çýkan listeden kendinize uygun bir iþ seçin; vasýfsýz olduðunuz için barmen veya güvenlik görevlisi, tezgahtar gibi meslekler alabilirsiniz. Ayrýca annenizin görevini tamamlamak için öylesine, çok az maaþ veren bir iþe girmeyin. En erken bir hafta sonra ayrýlabilirsiniz iþinizden.

Bir þarký yap.

Þarký yazmak için karakter sayfanýzda, saðda bulunan yerden Þarkýlar’a týklamanýz ve Yeni Þarký Baþlat’a týklamanýz yeterli olacaktýr. Sonra öncelik ve yetenekler sayfasýndan önceliðinizi “müzik bestele” olarak ayarlayýn ve günlüðünüzde “Biraz müziðim üzerinde çalýþtým” yazýsýný bekleyin. Güncelleme zamaný geldiðinde görevinizi tamamlamýþ olacaksýnýz.

Stüdyo çalýþmasý yap.

Bunun için bir sanatçýnýz/grubunuz ve repertuarýnýzda þarkýlarýnýz olmalýdýr. Þarkýlarýnýzý prova edeceksiniz. Grubunuzda yeterli para yoksa cebinizden de verebiliyorsunuz. Bunun da iki yolu var;

1. Þehir sayfasýndan Stüdyolar’a týklayýn ve oradan uygun bir stüdyo seçin. Karþýnýza orayla ilgili bilgi ve prova fiyatý çýkacaktýr. Uygun bulduðunuz bir yerde provanýzý yapmanýz tavsiye edilir. Fakat stüdyonun kalitesi ne kadar düþükse provadan sonra moraliniz de o kadar düþer.

2. Listeler sayfasýna gidin ve Mekanlar kýsmýndan En Popüler Mekanlar’a týklayýn. Oradan Stüdyo’larý seçin, tabii bulunduðunuz þehirde olsun. Sonra oraya týklayarak fiyatlarýna bakýn, uygun gördüðünüzde “karakterini bu mekâna götür”e týklayýn ve provanýzý ayarlayýn.

Bir performans sergile.


Konser verebilmek için þehir sayfasýndan barlara týklayýn ve yaptýðýnýz müzik türünün barýný görürseniz karakterinizi o mekâna götürün. Konserler kýsmýnda, en aþaðýdaki bölümden boþ bir vakte konserinizi ayarlayýn. Yaptýðýnýz müzik türünden bir barsa adýnda müzik türü zaten genellikle geçer. Eðer geçmiyorsa yine stüdyo çalýþmasýndaki gibi Camia sayfasýna gelin ve En Popüler Mekânlar’dan Müzik Türüne Göre Barlarý Sýrala’yý seçin. Müzik türünüzü ve þehrinizi seçin, öyle de konser ayarlayabileceðiniz mekânlara ulaþabilirsiniz.

Konseriniz sona erdiðinde görevinizi tamamlamýþ olacaksýnýz.

Forumlara katýl.

Camia sayfasý ve sað taraftan Forum’a týklayýn. Karþýnýza çeþitli forumlar çýkacaktýr; öncelikle Newbie Question Forum’un yanýndaki “Katýl” yazýsýna týklayarak foruma katýlabilirsiniz. Sonra yukarýdan ÇIKIÞ’a týklayarak görevinizi tamamlamýþ olursunuz. Forumlar deneyimlilerle çaylaklarýn birbirlerine sorular yönelttiði ve oyunu daha iyi kavramaya çalýþtýðý yerlerdir; ilk 3 gününüzden sonra þehir forumlarýný görebilirsiniz. Popomundo’da büyük vaktini forumda geçirenler diðerlerine göre çok daha deneyimli insanlardýr.

Birisine sarýl.

Ýnsanlarýn yoðun olduðu yerlerde çabuk iliþki geliþtirme oldukça rahat olur. Bu yüzden bir parka gitmeniz iyi olacaktýr. Parka gidin ve birisiyle ilgilenin. “Mekânda bulunan karakterler” e týklayýp, karakterlerin yanýndaki ÝLGÝLEN linkiyle onlarla ilgilenebilirsiniz. Karþýnýzdakinin veya kendinizin hastalýklý olup olmadýðýna lütfen dikkat edin! Espri yap, hakaret et ve iliþkiyi bitir dýþýnda kalan içki ýsmarlamak ve konuþmak eylemlerini her gün karþýnýzdaki kiþiyle gerçekleþtirin; o da sizinle her gün ilgilensin. Tahmini 3 gün sonra sarýl seçeneði çýkacaktýr. Sarýlýn ve bu görevinizi de baþarýyla bitirin…

Alýþveriþe çýk.

Popomundo’da en yanlýþ anlaþýlan görev belki de budur. Çoðu kiþi dükkânlara gider ve çeþitli kýyafetler alýr, sonra da “Neden tamamlanmýþ deðil?” diye sorar. Alýþveriþe çýk görevini tamamlayabilmek için karakter sayfasýndan öncelik ve yetenekler alýþveriþ yap olarak ayarlanmalýdýr. Güncelleme vakti geldiðindeyse karakter günlüðünde “Alýþveriþe çýktým, xxx lira harcadým.” Yazýsýný çýkacaktýr; alýþveriþe çýkarken cebinizde yeteri kadar para olduðuna dikkat edin.

Birine bir eþya ver.

Bir mekâna gidin ve mekânda bulunan karakterlere bakýn. Birisinin üzerine týklayýn ve onun eþyalar sayfasýna girin. Alt tarafta sizin de eþyalarýnýz görünecektir. VER linkine týklayarak bu görevi de geçebilirsiniz.

Gezi rehberini oku.

Camia sayfasýndan gezi rehberine týklayarak görevinizi tamamlayabilirsiniz. Gezi rehberi “Gezginin El Kitabý” olarak geçmektedir ve sayfanýn aþaðýsýnda yer almaktadýr.

Eþyalarýný hýrsýzlýða karþý iþaretle/zimmetle.

Þehir sayfasýna gelin ve þehir hizmetlerine týklayýn. Karakolu gördüðünüzde ona týklayýn ve karakterini bu mekâna götür’e basýn. “Evet, bütün eþyalarýmý iþaretlemek istiyorum!” linkine týklayarak görevinizi tamamlayýn. Bilmediðiniz bir þehirdeyseniz, bina adýnýn üstünde farenizi kýsa bir süre tutarak ne çeþit mekân olduðunu görebilirsiniz.

Yarýþma sayfasýna bak.

Camia sayfasýndan Yarýþmalar’a týklayýn. Bu göreviniz de burada bitmiþ olacaktýr; sayfayý okumadan geçmemeniz iyi olacaktýr.

VIP sayfasýna bak.

Yine Camia sayfasýndan VIP’e týklamanýz yeterli olacak.

Bir yetenek seç.

Bu görevimizde hemen yandaki Bilgi’ye týklamalýyýz. Annemizin bize öðreteceði yetenekler sýralanýr önümüzde. Lütfen þimdi iþimize yaramayacak yetenekleri deðil ama icra ettiðimiz müzik türünün yeteneðini öðrenelim. Rock yapýyorsanýz onun yeteneðini öðrenin; eðer müzik türü yeteneðiniz olmazsa provalarýnýz tam olarak yapýlamaz ve maksimum performans alamazsýnýz.

Yeni bir yetenek öðren.

Bunun için bir dükkâna gitmeniz ve çok paranýz olmasý gerekecek. Þehir sayfasýndan dükkânlarý seçin ve bir dükkâna gidin. Kitaplar kýsmýndan kesenize uygun bir kitabý seçin ve onu satýn alýn. Sonra karakter sayfasýndan eþyalarýnýza gelin ve kitabý bulun. Yanýndaki KULLAN tuþuna týklayýn.

Þehirden uçakla ayrýl.

Þehir sayfasýna gelin ve yine þehir hizmetlerine týklayýn.Havalimanýný bulun; karakterinizi o mekâna götürün ve kendinize yurtdýþýna bir bilet alýn.

Bir otelde kal.

Oyuna baþladýðýnýz þehirde otelde kalamazsýnýz çünkü zaten eviniz vardýr. Karakteri otelde býrakmak, kalmasý için yetmez. Bu yüzden öncelikle kariyer sayfasýna gelin ve “Üyelere Özel” den “Tercihler” e týklayýn. Ondan sonra en ucuz otelde kal seçeneðini iþaretleyin. Uçakla þehirden ayrýl görevini yaptýysanýz zaten yurtdýþýndasýnýz demektir. Cebinizde yeteri kadar para olursa, ertesi sabah günlüðünüzde “Otelde kaldým. Tutar: xxx TL.” yazýsýný görürsünüz. Bu göreviniz de böylece tamamlanmýþ olur.

Yeni bir eve yerleþ.

Þehir sayfasý ve þehir hizmetlerine gelin. Belediye binasýna karakterinizi götürün ve “Ev sözleþmeleriyle ilgili yardýma ihtiyacým var!” a týklayýn. Oradan uygun bir ev seçin ve annenizin isteklerini bitirin…

Çoðu kiþi görevlerin yok sayýlarak da geçilebileceðini söylemiþlerdir. Fakat böyle yaparsanýz annenizden para alamazsýnýz ve Temel Davranýþ yeteneðinde yeteri kadar yýldýz alamazsýnýz. Lütfen annenizin görevlerini elinizden geldiðince tamamlamaya çalýþýn. Hiçbir görev yapmadýðýnýz takdirde yetenek bile öðrenemeyebilirsiniz.acid_burns1
Yeni Başladık!


Admin king


En son Admin tarafından Paz Ağus. 02, 2009 1:34 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://popmundo.huhohi.com
batuhan005
Admin_2
Admin_2


Erkek
Mesaj Sayısı : 3
Yaş : 33
Oyundaki Adın? (yoksa atın) : Popmundo
Rep Gücü : 100
Kayıt tarihi : 11/01/09

MesajKonu: Geri: Anne/Çömez Turu   Cuma Ocak 16, 2009 4:03 pm

çok güzel saoll
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 40
Yaş : 33
Nerden : Bakkaldan..
Popmundo Oynuyormusun? : Yok Oynamıyorum :D
Oyundaki Adın? (yoksa atın) : Sarp Yalvaç-Stuart Poisson
Ruh Hali :
Takımlar :
Rep Gücü : 231
Kayıt tarihi : 11/01/09

MesajKonu: Geri: Anne/Çömez Turu   Paz Ağus. 02, 2009 1:28 pm

önemli değil
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://popmundo.huhohi.com
 
Anne/Çömez Turu
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» İBRETLİK OLAY !
» Nasıl yeni font türü eklerim?
» Yazı Türü yardımı

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
POPMUNDO :: POPMUNDO ACEMİ :: Yeni Başlayanlar-
Buraya geçin: