Popmundo Hakkında Herşey
 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Popomundo Kariyer Rehberi 1

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 40
Yaş : 33
Nerden : Bakkaldan..
Popmundo Oynuyormusun? : Yok Oynamıyorum :D
Oyundaki Adın? (yoksa atın) : Sarp Yalvaç-Stuart Poisson
Ruh Hali :
Takımlar :
Rep Gücü : 231
Kayıt tarihi : 11/01/09

MesajKonu: Popomundo Kariyer Rehberi 1   Paz Ocak 11, 2009 8:36 pm

Her seviyede gruplar için yardýmcý olabilecek bir rehber hazýrlamaya çalýþtým. Býkmadam okuyunuz..

GRUP

Grup seçimi gün gelir elini kolunu baðlar. Müzik kariyerin yara alýr. Önce grubunu halletmen gerek. Eðer grup lideriysen üyelerinin grup programýna uyup uymayacaklarýndan emin ol. Onlarýn pek fazla bir þey yapmasýna gerek yok. Konserleri kaçýrmasýnlar, saðlýklarýný ve ruh hallerini yüksek tutsunlar, grup programýna uysunlar (Geliþtirecekleri yetenekler, yazacaklarý þarkýlar vs.) yeter. Bunlarý gerçekleþtiremeyeceðini düþündüðün bir elemanýn varsa vakit kaybetmeden yollarýný ayýr. Eðer grup lideri deðilsen þöyle grup elemanlarýný bir incele, senin kadar ilgileniyorlar mý? Oyunu tam olarak kavramýþ olmasalar bile bir þeyler öðrenmeye çalýþýyorlar mý? En önemlisi grup liderin ne alemde? Grubun iþlerini halletmeye çalýþýyor mu? Konser, prova, sahne düzeni ayarlama gibi konularla ilgileniyor mu? Tatmin edici bir cevap alamýyorsan hiç düþünmeden ayrýl o gruptan. It’s Pop’ta gördüðün bir ilanla gruba katýlmýþsan, grup hakkýnda pek bir fikrin yoksa, grup elemanlarýný tanýyamamýþsan boþa vakit harcýyorsun.

Grubunuzdan ayrýlan her eleman tüm þehirlerdeki þöhretlerinizi düþürür. Hemen hemen bir dünya turuna mal olur size. Gruptan eleman ayrýlmasý bir grup için en zararlý þeydir. Grubunuzdan birini kovmadan ya da grubunuza birini almadan önce bu ayrýntýya çok önem verin.

Genel tavsiyeler:
- Hiç bir þehirde bir yýlda birden fazla konser vermeyin. Önceden ayarlamýþsanýz iptal edin, bilet satýlmýþtý diye düþünmeyin. Oradan kazanacaðýnýz paranýn, kaybedecekleriniz karþýsýnda esamesi bile okunmaz.
- Sürekli gezin. Tur ayarlamayý öðrenin. Her yýl bir tur tamamlamýþ olmaya çalýþýn.
- Grubunuzdaki tüm elemanlarda Temel Yoga ya da Temel Dövüþ Sanatlarý yeteneði beþ yýldýz olsun. Bu hem spor yaparken daha çok saðlýk artýþýna, hem konserlerde saha az saðlýk kaybýna neden olur.
- Konserlerde sürekli sakin takýlýn. Çok nadir “ver coþkuyu” modunda çýkýn sahneye.
- Eðer grup üyelerinizin para sorunu yoksa lüks otelde kalýn, þehirden ayrýlýrken oteli daðýtýn ve ödeyin.
- Hiç bir zaman konserlere gitmek için uçak kullanmayýn. Turunuzu birbirine karayoluyla gidilebilecek þehirleri sýralayarak ayarlayýn, ilk baþlarda tur aracýnýz yokken otostopla gidin, daha sonra 8000 dolar civarý bir para biriktirdiðinizde ikinci el bir minibüs alýn. Kara yolu ruh hali ve saðlýk düþürmez, ancak uçak düþürür.
- Çok zor durumda kalmadýkça grubunuzdaki parayý çekmeyin. Tur aracýnýzý ve sahne ekipmanlarýnýzý bu parayla alabilirsiniz ancak.
- Gürültülü kamyonet alana kadar sakýn sahne ekipmaný falan almayýn.
- Konserlerinizi türü güçlü, kalitesi yüksek yerlerde ayarlamaya çalýþýn.
- Mutlaka görev daðýlýmý yapýn. Görev daðýlýmýndan kastým sen þunu çal, ben bunu çalayým deðil. Onlar önemsiz. Grubu kurarken gerçek hayattaki gibi bu grupta bir basçý, bir baterist olmalý gibi þeyler düþünmeyin. Ortalýk basçý aranýyor ilanlarýyla dolu. Gerek yok gerçek hayata benzetmeye, isteyen istediðini çalsýn. Grup kurarken kriteriniz enstrüman olmayacak. Görev daðýlýmý olacak. Görev daðýlýmýný yaparken iki gruba ayrýlýn. Birinci grup atraksiyon, ikinci besteci grubu olsun. Besteciler mutlaka müzik yeteneklerini mükemmel seviyeye getirmeye çalýþsýn. Atraksiyoncularda mutlaka Temel Þovmenlik yeteneði olsun. Repertuarýnýzda en az 10 tane kendi þarkýnýz olmalý cover çalmayý býraktýðýnýzda. Besteci sayýsýný buna göre belirleyin. Tavsiyem bir kiþi atraksiyonlarý yapsýn, kalaný þarký bestelesin. Tabi bunlara geçmeden önce herkes sahnede üç ya da dört yýldýz alabilecek kadar sahne yeteneði geliþtirmiþ olmalý. Bunlar da iki enstrüman yeteneði ve bir sahne performansýný artýrýcý yetenektir. Bunlardan sonra bir alana yönelip uzmanlaþmaya baþlayýn.
- Yeteneðini geliþtirmediðiniz hiç bir þeyi yapmaya çalýþmayýn. Buna enstrüman görevleri dahil. Yeteneði geliþtirmediyseniz boþ býrakýn.

Gruplarýn ilk yapmalarý gereken þeyleri bir kaç parçaya ayýrýp öyle anlatmaya çalýþacaðým.

Solo: Ýþin çok zor, adam gibi müzik yapýp sýralamalara oynaman yaklaþýk 8-9 ayýný alacak. Sabredebilirim diyorsan cover grubu olarak baþlaman gerek iþe. Cover bulmak meþakatli bir iþtir. Diðer gruplarýn repertuarlarýný, eleþtirmenin seçimini incelemen, popülaritesi ve özgünlüðü yüksek þarkýlar bulup repertuarýna eklemen gerek. Dikkat etmen gereken nokta bu þarkýlarýn popülaritesinin çok hýzlý düþeceði, sürekli yeni coverlar çalma gerekliliði. Mümkün olduðu kadar bu þarkýlarý güç desteði ile prova et, yoksa repertuarýnýn prova seviyesini doldurana kadar bu þarkýlarýn popülaritesi düþer ve yeni þarkýlar bulman gerekir. Bu yüzden þarký seçerken yeni yayýnlanmýþ, popülaritesi þu an düþük ancak ileride yükseleceðini tahmin ettiðin þarkýlardan da serpiþtir repertuarýna.

Yetenek olarak önce müzik türü yeteneðini beþ yýldýza getir ki þarkýlarý %100 prova edebilesin. Daha sonra temel þovmenlik geliþtir, sahne atraksiyonlarýndan en az üç yýldýz alýrsýn bu þekilde. Ancak bundan sonra enstrüman yeteneði geliþtirmeye baþla. Tura çýkmadan önce mutlaka Temel Yoga geliþtirmiþ ol. Þarký yazmak için acele etme, iki dünya turunu tamamlamaya yakýn iki tane þarký yaz yeter, single’a koyarsýn. Sahnede dört yýldýz almaya baþlayýnca bestecilik, þairlik gibi þarký yeteneklerini geliþtirip þarký yazmaya baþla yavaþtan. Tabi þarký yazmaya baþlayana kadar müzik yeteneðini mükemmel yapmaya çalýþ.

-Tüm gruplar kariyerlerine soloymuþ gibi, yani cover grubu olarak baþlasýn. Kendi þarkýlarýnýzý yazabilecek duruma geldiðinizde cover grubu olmaktan sýyrýlýn-

Ýki kiþilik grup: Solo grupla ayný þeyleri yapmanýz gerek. Ýki iþ koluna ayrýlýn. Biriniz sahne atraksiyonlarýný yapsýn, biriniz þarký yazsýn. Sahne atraksiyonu yapmayacak kiþinin temel þovmenlik geliþtirmesine, þarký yazmayacak kiþinin de bestecilik falan geliþtirmesine gerek yok baþlarda.

Üç kiþilik grup: Ýki besteci, bir atraksiyoncu olarak ayrýlýn. Yine cover grubu olarak baþlayýn kariyerinize, daha sonra bestecileriniz iyi þarkýlar yazmaya baþlayýnca yavaþ yavaþ kendi þarkýlarýnýza geçiþ yapýn.

Dört kiþilik grup: En ideal grup düzeni. Bir kiþi atraksiyonlarý alýr, üç kiþi þarký yazar.

TURA ÇIKMAK

Tüm grup elemanlarý müzik türü ve temel yoga yeteneklerini geliþtirince turunuza baþlamýþ olun. Önce kaðýt üzerinde bir tur programý hazýrlayýn kendinize. Ardýndan o konserleri ayarlamaya baþlayýn. Bu sýkýcý bir iþtir. Yorulmayýn. Konserlerinizi hep iki ay önceden ayarlayýn ki maksimum sayýda bilet satýn. Ýlk turunuzu iki günde bir konser olarak ayarlayýn. (Yol uzunluðu 24 saatten fazla olan þehirler arasýnda iki boþ gün býrakýn.) Ýkinci turunuzda biraz daha tecrübeli olacaðýnýz için 2-9 saatlik yollarla ulaþabileceðiniz þehirler arasýnda boþ gün býrakmadan da turunuzu ayarlayabilirsiniz. En önemli noktayý tekrarlayayým: Turunuzu önceden kaðýt üzerinde ayarlayýn ve bu programa uyun, sakýn bu programa uymayan davetiyeleri falan kabul edip programýnýzý bozmayýn. Gilberto Zani’nin önerisi, ilk dünya turu taktiði:Kendinize 25 gün sonra baþlamak üzere bir dünya turnesi ayarlayýn. Çaylak puanlarýnýz ile dýþ görünüþü düzgün yapýn. Repertuarýnýza þarký eklemeyin. Þu atraksiyonlarý ekleyin; Sahneye çýk, Seyirciyi selamla, Þarkýyý birine ada, Þarkýyý sevdiðin birisine ada, Seyirciyle el sýkýþ, Seyirciyle konuþ, Seyirciyi selamla, Sahneyi terket.
Bu atraksiyonlar ile çok kötü konser veriyorsunuz. Bu o þehirdeki ününüzü arttýrmak için yeterlidir. Ondan sonra hiç ara vermeden bir dünya turnesi daha ayarlarsanýz hem para kazanmýþ olursunuz hem de yetenekleriniz geliþtiðinden repertuarýnýza þarký eklemeye baþlayabilirsiniz.KONSER DÜZENÝKonserde 13 þarký çalýn, 11-13 civarý da atraksiyon yapýn. Atraksiyonlarý eklerken yeteneðe mutlaka dikkat edin, yeteneðe sahip deðilseniz yapmayýn. Önce yetenek istemeyen atraksiyonlardan baþlayýn, yavaþ yavaþ grubun atraksiyon görevini alan kiþi öncelikle kendi türünüzde yetenek isteyen atraksiyonlardan baþlayarak yeteneklilere geçsin. Bis çalmayý deneme-yanýlma yöntemiyle anlayacaksýnýz. Son konserinizde seyirciler daha fazlasýný istemiþse ertesi konserde en iyi þarkýnýzý bis olarak çalýn.

Konserde 13 þarký çalýn, 11-13 civarý da atraksiyon yapýn. Atraksiyonlarý eklerken yeteneðe mutlaka dikkat edin, yeteneðe sahip deðilseniz yapmayýn. Önce yetenek istemeyen atraksiyonlardan baþlayýn, yavaþ yavaþ grubun atraksiyon görevini alan kiþi öncelikle kendi türünüzde yetenek isteyen atraksiyonlardan baþlayarak yeteneklilere geçsin. Bis çalmayý deneme-yanýlma yöntemiyle anlayacaksýnýz. Son konserinizde seyirciler daha fazlasýný istemiþse ertesi konserde en iyi þarkýnýzý bis olarak çalýn.PROVA/KAYIT

Konserde 13 þarký çalýn, 11-13 civarý da atraksiyon yapýn. Atraksiyonlarý eklerken yeteneðe mutlaka dikkat edin, yeteneðe sahip deðilseniz yapmayýn. Önce yetenek istemeyen atraksiyonlardan baþlayýn, yavaþ yavaþ grubun atraksiyon görevini alan kiþi öncelikle kendi türünüzde yetenek isteyen atraksiyonlardan baþlayarak yeteneklilere geçsin. Bis çalmayý deneme-yanýlma yöntemiyle anlayacaksýnýz. Son konserinizde seyirciler daha fazlasýný istemiþse ertesi konserde en iyi þarkýnýzý bis olarak çalýn.Þarkýlarýnýzýn prova seviyesini sürekli %100′de tutmaya çalýþýn. Provalarýnýzý mükemmel-inanýlmaz mekanlarda ayarlayýn ve gerekiyorsa günde iki tane provaya girin, çekinmeyin. Þarkýlarýnýzý durup dururken kaydetmeyin. Single çýkarmaya karar verdikten sonra single için kayýt yapýn. Mutlaka kayýt sýrasýnda tüm üyelerin ruh hali %100 olsun, kayýt bitmeden bir kaç saat önce kaliteli yemek yiyerek artýrýn bu seviyeyi.

REPERTUARRepertuarýnýza eklediðiniz þarkýlarýn türünü belirlemeyi unutmayýn. Türü de rastgele deðil sýralamalardaki müzik türü popülerliðinden belirleyin. Repertuarýnýza cover eklerken þarkýdaki enstrümanlara ve þarkýnýn türüne dikkat etmeyin, her türden þarký, her türden enstrüman olur. Bu þarkýda gitar var ama bizde gitarcý yok demeyin. Repertuarýnýza eklediðiniz þarkýlarýn türünü belirlemeyi unutmayýn. Türü de rastgele deðil sýralamalardaki müzik türü popülerliðinden belirleyin. Repertuarýnýza cover eklerken þarkýdaki enstrümanlara ve þarkýnýn türüne dikkat etmeyin, her türden þarký, her türden enstrüman olur. Bu þarkýda gitar var ama bizde gitarcý yok demeyin.SÝNGLE/ALBÜMSingle ve albüm tamamen þehirlerdeki ününüze baðlýdýr. Þarký kalitesi fazla etkilemez single satýþýný. Bir þehirde single satabilmek için en az iðrenç ününüz olmalý. Bunun için de size ilk single’ýnýzdan önce iki dünya turu tamamlamýþ olmanýzý tavsiye ederim. Zor görünüyor ama nasýl olsa yapacaksýnýz bunu. Ýyi þarkýlarým var single yapayým deðil, iyi þöhretlendik single yapayým demeniz gerek. Ýlk single’ýnýzý çýkardýktan sonra ayda bir single çýkarýn. Albüm ise daha sonraki iþ. Acele etmeyin, dördüncü singledan sonra albüm çýkarýn.Single ve albüm tamamen þehirlerdeki ününüze baðlýdýr. Þarký kalitesi fazla etkilemez single satýþýný. Bir þehirde single satabilmek için en az iðrenç ününüz olmalý. Bunun için de size ilk single’ýnýzdan önce iki dünya turu tamamlamýþ olmanýzý tavsiye ederim. Zor görünüyor ama nasýl olsa yapacaksýnýz bunu
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://popmundo.huhohi.com
 
Popomundo Kariyer Rehberi 1
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Rogue Yapılandırma Rehberi..
» Resimi CD'ye nasıl eklerim[Çözüldü Teşekkürler]

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
POPMUNDO :: Kullanım Kılavuzu-
Buraya geçin: