Popmundo Hakkında Herşey
 
AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Sahneye çıkmak ve konserler

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 40
Yaş : 33
Nerden : Bakkaldan..
Popmundo Oynuyormusun? : Yok Oynamıyorum :D
Oyundaki Adın? (yoksa atın) : Sarp Yalvaç-Stuart Poisson
Ruh Hali :
Takımlar :
Rep Gücü : 231
Kayıt tarihi : 11/01/09

MesajKonu: Sahneye çıkmak ve konserler   Paz Ocak 11, 2009 8:40 pm

SAHNEYE ÇýKMAK

Bunun için kariyer sayfanýzda bulunan "Rezervasyonlar&Gösteriler" bölümüne girip, bahsi geçen gösterinin yanýnda bulunan "Gösteri Planý" seçeneðine týklayarak gerekli menüyü açabilirsiniz. Buradan çýkacaðýnýz konserde hani parçalarýnýzý, hangi sýrada çalmak istediðinizi seçebilir, ve gösteri boyunca seyircilerinizi etkilemek için neler yapacaðýnýzý ayarlayabilirsiniz.


Ýyi Bir Gösteri Nasýl Olur?

Ýyi bir gösterinin temel taþý bolca pratik yapýlmýþ,iyi þarkýlarýnýzý sahnede seyircilerinizle paylaþmaktýr. Ünlenmiþ þarkýlar, insanlarýn kulaklarýnda yer edip eskimeye baþlamadýklarý sürece iyi tepki alýrlar.

Gösterinizi müzik harici sahne þovlarýný gereðinden fazla kullanarak sýkýcý hale getirmeyin.

Grubun durumu önemlidir. Birbiriyle sýký iliþkiler kuran, saðlýklý ve mutlu grup üyeleri sahip olacaðýnýz büyük artýlardan birisidir. Etkileyicilik, Dýþ görünüþ, ve vokal yetenekleriniz gibi özelliklerin hepsi performansýnýza katkýda bulunur.

Ýçinde bulunduðunuz müzik türünün çokça kullandýðý enstrümanlarda etkin olan, tam bir gruba sahip olmak performansýnýzý etkileyecektir

Komple cover çalmaktansa, grup üyelerinin yaptýðý parçalara yer vermek daha baþarýlý sonuçlar getirir.

Konser öncesi tavsiyeler :

• Uygun miktarda þarký çalýn, ne çok fazla olsun, ne de çok az.

• Gösterinizin yer alacaðý klübün bulunduðu þehire gitmeyi unutmayýn.

• Gösteriniz esnasýnda, konserinizin gidiþatýný klübün anasayfasýnda görebilirsiniz.

• Konser esnasýnda mekaný terk etmeyin!

• Good skills: Þovmenlik, Dans, Seksapel, Moda, Makyaj.

Seyircilerin daha önce hiç duymadýðý þarkýlar, canlý performans esnasýnda çalýndýktan sonraki 24 saat içinde seyirciler tarafýndan öðrenilmiþ sayýlýr.
KONSERLER

Kariyerinize iyi baþlamanýn püf noktasý, baþarýlý bir gösteri düzenlemektir. Repertuarnýza birkaç parça eklediðinizde iþiniz bir mekanda gösteri ayarlayýp, elinizdekileri seyircinizle paylaþmaya kalmýþ demektir

Nasýl bir gösteri ayarlarým?

Bir gösteri ayarlamanýn pek çok yolu var aslýnda. En Basiti, "It's Pop" adlý derginin yerel sayýsýný okumaktan geçiyor. 'Özel Dosyalar' bölümünde hangi klüplerin size sorgusuz sualsiz gösteri zamaný verdiklerini görebilirsiniz. Son olarak klübe gidip, gösteriniz için bir tarih aldýðýnýzda da artýk hazýrsýnýz demektir.

Bazý klüpler sizin, kendi baþýnýza, gösteri tarihinizi belirlemenize izin vermektense size davetiyeler yollayarak bunu hallediyor olabilirler, bu tip durumlarda davetiyeyi ilk kabul edenin gösterisi geçerli sayýlýr. Bu davetiyeler de ayný þekilde derginin 'Özel Dosyalar' bölümünde bulunabilir.

Mevcut olan en iyi klüplerde çýkabilmek için de büyük ihtimalle klüp sahibi ya da yönetiminden sorumlu kiþisi (CEO) ile temasa geçip size özel davetiyeler yollamalarýný isteyeceksiniz.Büyük gruplarla ayný sahneyi paylaþma þansýný yakalamak için tek yolunuz bu, üzgünüz

Bir gösteri ayarladýktan sonra yapacaðýnýz þey, gösterinizi þekillendirmek olacaktýr.

Nefes kesici bir gösteri yapmak hakkýnda daha fazlasýný öðrenmek için, Sahneye Çýkmak bölümüne bir göz atýn.


BILET SATýÞLARý

Konser tarihiniz ayarlandýðý andan itibaren (sanatçý kendi ayarlamýþ ya da gelen bir daveti kabul etmiþ olsa da), hayranlarýnýz bilet rezerve etmeye baþlar. Konser bir yýldan daha sonraki bir tarihe ayarlanmýþsa hayranlarýnýz bu konseri zamaný gelene kadar görmezden gelecektir. Kimse bu kadar uzun zaman önceden plan yapmaktan hoþlanmaz.

Bilet rezervasyonu konser baþlayana kadar devam eder. Rezerve biletlerin dýþýnda konserden hemen önce mekanda birkaç bilet satýþý daha gerçekleþecektir. Bilet satýþýndan gelen parayý 24 saat sonrasýna kadar alamazsýnýz: bu süreye kadar önceden alýnmýþ biletlerin parasý ödenmez - bilet fiyatý son fiyattan hesaplanýr, rezerve edildiði fiyattan deðil.

Yerel þöhretiniz çaldýðýnýz þehirdeki bilet satýþýný önemli ölçüde etkiler. Yerel þöhretiniz sizi sahnede görmek isteyen hayran sayýnýzý belirler. (Tabi ki fiyat doðru belirlenmiþse.) Bu hayranlar genellikle konserlerinize yýlda bir defa gelmek ister. Yani ayný þehirde üst üste konser vermek, hayranlarýnýz sizi daha yeni izlemiþ olduðundan çok da anlamlý deðil. Çok sayýda ufak çaplý konserler vermekle daha az sayýda bütün hayranlarýnýzýn sizi görecebileceði daha büyük konserler arasýnda seçim yapmak size kalmýþ. Yýlýn tam olarak hangi zamanýnda konser verdiðiniz farketmez. Hepsini sýrayla yapabilir ya da zamana yayabilirsiniz. Yalnýz hayranlarýnýzýn önceden bilet rezerve edebileceði zamaný býraktýðýnýza emin olun.

Klübün kalitesi ve mekanýn tür kuvveti de sanatçýnýza uyuyorsa bilet satýþýnýzý etkiler. Hiçkimse eski bir barda sýkýcý müzik dinlemek istemez.

Bilet Limitleri

Ufak konserler fazla planlama gerektirmez. Konserler büyüdükçe klüp yöneticisi için iþleri organize etmek zorlaþýr.

Bir konser ayarlandýðýnda bilet limiti klubün standart bilet limiti ile baþlar. Standart bilet limiti klüp yöneticisi tarafýndan belirlenir. Konser ayarlandýðý anda klüp belirlenmiþ limit için gerekli ödemeyi yapmak zorundadýr.

Klüp yöneticisi, satýþlarýn iyi gittiðini gördüðünde, sonraki her hangi bir zamanda o konser için limiti yükseltebilir. Ancak, satýþ limite dayanýrsa, limit yükseltilene kadar satýþlar durur.

Limitler:

500 kiþi: hiç
1000 kiþi: 200 US$
2000 kiþi: 700 US$ + önceki masraflar = 900 US$
5000 kiþi: 1 700 US$ + önceki masraflar = 2 600 US$
10000 kiþi: 3 500 US$ + önceki masraflar = 6 100 US$

10000 kiþi bir klüp konseri için üst limittir.

Konser iptal etmek

Bir konseri iptal edebilirsiniz ancak bunu konsere çýkmanýz imkazsýz olmadýðý sürece tavsiye etmiyoruz: Konser iptal etmek hayranlarýnýzý sinirlendirir ve söhretiniz darbe alýr. Bu durum konser düzenlemeleri için harcama yapmýþ olan klüp yöneticisinde kötü izlenim býrakmanýza da sebep olur.

Bilet fiyatýný düzenlemek

Klüp yöneticisi bilet fiyatýný herhangi bir zamanda indirebilir. Konser ilk ayarlandýðýnda (klup sahibinin de düzenleyebildiði) standart bilet fiyatý kullanýlýr. Klüp yöneticisi bilet fiyatýný herhangi bir zaman düþürebilir anca yükseltemez.

En iyi bilet fiyatý yoktur. Bu her zaman sanatçýnýn popüleritesine baðlýdýr. Az popüler sanatçýlar 5 dolar gibi ucuz biletlerle daha iyi sonuç alýrken liste baþý sanatçýlarýn biletleri tanesi 100 dolardan satabilir. Ancak genel geçer bir kural mevcut: ucuz bilet, konserlere daha fazla izleyici getirir. Fiyat ayný zamanda biletlerin rezerve ediliþ hýzýný belirler. Yüksek fiyatlar hayranlarýnýzý tereddüte düþürüp rezerve hýzlarýný düþürür. Daha düþük fiyatlar koþa koþa bilet almaya gitmelerini saðlar. Sonuç olarak bilet fiyatlarýný belirlemek tamamen oyunculara kalmýþtýr... Paranýn mý peþindesiniz? Yoksa izleyici kitlenizin kalabalýk olmasýný mý istiyorsunuz? Hayranlarýnýzýn çoðu sizi görmüþ olacaðý için yýl sonuna doðru bilet fiyatlarýnýzý düþürmek mantýklý olabilir. Boþ koltuklara konser vermekten bu þekilde kurtulabilirsiniz.

Sanatçý kararlarý

Sanatçý olarak, konser vereceðiniz klübü ararken karar vermeniz gereken birçok konu var. Sizin tarzýnýzda gruplarý hedef alan klüpleri seçmelisiniz.

En popüler gruplar için, yüksek standart bilet fiyatlý klüpler, bilet satýþý yapýp klübü doldurmak açýsýndan en iyi seçenek olabilir. Standart bilet fiyatý düþük olan klüpler, çömezler için daha uygun olabilir. Adýný hiç duymadýklarý bir grubun biletlerini alacak kadar çýlgýn 10 adam yerine gitar rifinizin muhteþem olduðunu yayacak 100 kiþinin sizi izlemesi daha iyi.

Klüp yöneticisinin çalýþkan ve aktif olduðunu anlamak da önemli. 500'den fazla bilet satmaya baþladýðýnýzda CEO ya da klüp yöneticisi daha kalabalýk bir izleyici kitlesi saðlayabilmeli. Forum, kimin artýk umursamayan tembel CEO olduðunu ya da kimin klübü için çabalayan insanlar olduðunu anlamak için yardýmcý olabilir.

Klübün kalitesi önemli; Daha iyi klüp, daha kalabalýk izleyici. En iyi klüplerin saatleri haftalar öncesinden dolmuþ olabilir ve bu klüpler fazla satýþ yapmayacak çömez gruplarla yeterince ilgilenmeyebilir.

Konseri mümkün olduðunca iyi sergilemek konusunda hazýrlýklý olmanýz gerektiði aþikar. Konu ile ilgili detaylar Sahnedeki performans bölümünde mevcut.

Konser düzenleme masraflarýyla ilgili detaylý bilgi

(Gelcekte þirket açmayý düþünmeyen bir sanatçýysanýz, bu bölümün geri kalanýný geçebilirsiniz)

Düzenleme masraflarý üç kategorideki harcamalarla gerçekleþir:

* Güvenlik düzenlemeleri. Bu, geçici güvenlik görevlililerini tutmak ve daha büyük konserlerde kafes oluþturmak gibi þeyleri içerir.

* Saðlýk düzenlemeleri. Hastaneden týbbi eðitim almýþ insanlarýn konserde bulunmasý gereklidir. Konser ne kadar büyük olursa o kadar daha iyi eðitimli olmalarý gerekli. (tabi ki doktorlar)

* Ýdari masraflar. Konserin çok gürültülü vs. olmamasý gibi durumlarý engellemek için bürokratlarýn bir müfettiþ göndermesi gereklidir. Bu konuyla ilgili belediyenin büyük konserlere uyguladýðý ufak bir ücret var.

Üç katergoriden oluþan masraf-limitler ve sonuçta parayý alan mekan tipleri:
500 kiþi: hiç
1000 kiþi: Güvenlik þirketleri için 200 US$
2000 kiþi: Güvenlik þirketleri için 500 US$
Hastaneler için 200 US$

5000 kiþi: Güvenlik þirketleri için 1 000 US$
Hastaneler için 500 US$
Belediye Binasý için 200 US$

10000 kiþi: Güvenlik þirketleri için 2 000 US$
Hastaneler için 1 000 US$
Belediye Binasý için 500 US$fruko
Müdavim

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://popmundo.huhohi.com
 
Sahneye çıkmak ve konserler
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
POPMUNDO :: Kullanım Kılavuzu-
Buraya geçin: